Skip to main content

Bedrijfshulpverlening

Bij bedrijfshulpverlening (BHV) geven werknemers hulp bij onveilige situaties in het bedrijf. Een BHV-er weet bijvoorbeeld hoe mensen uit een brandend gebouw te krijgen. Of hoe bij een ongeval eerste hulp te geven. Zo zorgt de BHV-er ervoor dat werknemers en bezoekers geen of zo weinig mogelijk verwondingen en schade oplopen.

Basiscursus BHV

Om de bedrijfshulpverlening adequaat te kunnen regelen is het zaak om bedrijfshulpverleners (BHV-ers) op te leiden. Al onze cursussen worden gegeven door onze ervaren vakdocenten en hebben een Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV)-certificering. Cursisten die zich inschrijven voor een basiscursus BHV krijgen de nieuwste versie van ons lesboek, om zichzelf optimaal voor te kunnen bereiden op de opleidingsdagen. Na goede afloop van de cursus wordt de cursist opgenomen in de landelijke database van het NIBHV, ontvangt deze een erkend certificaat Basisopleiding BHV en een bedrijfshulpverlenings-identificatiepasje.

Een bedrijfshulpverlener heeft onder andere de volgende taken:

  • Levensreddend handelen en het toepassen van reanimatie;
  • Het bestrijden van brand;
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van werknemers (ontruiming);
  • Communicatie en afstemming met externe hulpverlenende instanties.

De opleiding

De opleiding duurt twee dagen. Eén lesdag wordt besteed aan het onderdeel ‘Eerste hulp en levensreddend handelen’ en de andere lesdag omvat het onderdeel ‘Brand en ontruiming’. Indien gewenst kan de cursustijd voor een bedrijfsspecifieke cursus worden aangepast naar bijvoorbeeld vier dagdelen.

Beide cursusonderdelen worden afgesloten met een schriftelijk examen.

Herhalingscursus BHV

Voor het op peil houden van de kennis op het gebied van BHV wordt een jaarlijkse herhalingscursus voorgeschreven. Er mag maximaal drie maanden tussen verloop van het certificaat en het volgen van een herhalingscursus zitten. Wanneer deze termijn wordt overschreden zal er opnieuw een basiscursus moeten worden gedaan.

Na het in voldoende mate deelnemen aan de herhalingsdag ontvangt de cursist een registrering in de landelijke database van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV), een NIBHV gecertificeerd certificaat herhaling BHV en een bedrijfshulpverleners-identificatiepasje.

De opleiding

De opleiding duurt één dag. Hierbij wordt de dag opgesplitst in de onderdelen ‘Eerste hulp en levensreddend handelen’ en ‘Brand en ontruiming’. Tijdens de cursus krijgen de cursisten naast een herhaling van de lesstof door onze ervaren instructeurs ook de gelegenheid om te oefenen met verbandmiddelen, een LOTUS-slachtoffer, blusbakken (en de brandpop) en in geval van ons trainingscentrum, in onze simulator.

Ploegleider BHV

Een Ploegleider geeft leiding aan een inzet van de bedrijfshulpverleners en zorgt ervoor dat zijn of haar ploeg geoefend wordt en blijft. De Ploegleider oefent zelf mee en is dagelijks aanspreekpunt voor de BHV-ers.

Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg horen onder andere ook tot het takenpakket van een Ploegleider. Ook kan een Ploegleider leiding geven bij zowel grote als kleine incidenten en heeft de Ploegleider dagelijks zicht op de veiligheid. In de opleiding komen alle facetten aan bod.

De opleiding

De opleiding duurt één dag. Hierbij wordt zowel theorie als praktijk behandeld, waarna aansluitend het examen plaatsvindt. Om didactische redenen stellen wij een minimum van zes en maximum van twaalf deelnemers aan deze cursus.

Coördinator / Hoofd BHV

De Coördinator BHV houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV. Hij geeft uitvoering aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. In sommige bedrijven wordt de functie gecombineerd met die van Ploegleider.

Hij/zij vertaalt het beleid in concrete maatregelen, dat wil zeggen opzetten en beheren van de BHV-organisatie. Zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners. Ook is de Coördinator BHV aanspreekpunt voor de directie en begeleidt onder andere het opzetten en bijhouden van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

De opleiding

De opleiding duurt drie dagen, waarvan twee dagen aaneengesloten en één dag na een periode van tien tot zestien weken. In de tussenliggende periode zal de cursist een opdracht uitwerken.

Op de laatste cursusdag moet het plan worden gepresenteerd en wordt het schriftelijk examen afgelegd.