Risk Management

Risico analyse

Nederland is een dicht bevolkt land met een hoogontwikkelde industrie en omvangrijke vervoersstromen. De risico’s van ongevallen, branden en rampen zijn zowel in omvang als in complexiteit niet gering. In bedrijven vormt zich vaak een opeenstapeling van risico’s voor mens en milieu en continuïteit.

Het bedrijfsleven zal steeds meer rekening moeten houden met (grote) ongevallen en rampen en moet daarop voorbereid zijn. Voor het beheersen van de veiligheid is grote aandacht nodig voor het wegnemen of beheersbaar maken van de oorzaken van onveiligheid (proactie en preventie).

De beheersing van veiligheid door bestrijding of sanering is relatief duur, terwijl voor menig risico maatregelen getroffen kunnen worden teneinde het risico te voorkomen of te minimaliseren.

Bedrijfsnoodplan

Als er zich een calamiteit voordoet moet men snel en adequaat kunnen handelen. Tijd is vaak kostbaar. Medewerkers moeten weten waar ze bijvoorbeeld een ongeval af brand moten melden zodat de bedrijfshulpverleners (BHVers) zo snel mogelijk kunnen worden ingezet.

Mogelijk moet ook de externe hulpverlening, bijvoorbeeld de brandweer of ambulance met spoed worden gealarmeerd. Het is erg belangrijk dat de noodzakelijke acties goed op elkaar zijn afgestemd. Er moeten afspraken zijn gemaakt, welke zijn vastgelegd in een bedrijfsnoodplan.

Meer over risico analyse

Beveiliging en RisicoManagement
Het belangrijkste doel van beveiliging en risk management is het zichtbaar en beheersbaar maken van factoren die een beoogd veiligheidsniveau in de weg kunnen staan. Bij beveiliging en risk management ligt de nadruk niet op de technische oplossingen maar op de vraag hoe er tot een verantwoorde risicodiagnose gekomen kan worden en vervolgens tot een goed afgestemd integraal beveiligingsplan.

ProFhire heeft hiervoor de ProFhire Beveiliging en Risk Management ontwikkeld die is afgeleid van het Integraal Risico Inventarisatie Systeem (IRIS). Via dit systeem kunnen wij niet alleen de verschillende risico’s qua ernst tegen elkaar afwegen, maar zijn wij ook instaat de “anatomie” (potentiele oorzaken en gevolgen) van de risico’s te doorzien. Hierbij besteden wij uiteraard (veel) aandacht aan de “menselijke factor” die zo vaak de effectiviteit van alle uitgedachte maatregelen bepaalt.

Uitgangspunten Beveiliging en Risk Management 
ProFhire heeft twee voorwaarden nodig om binnen uw organisatie het (bestaande) beveiligingsbeleid een hogere prioriteit te kunnen geven.

 • Het moet duidelijk zijn dat het management zicht bewust is van het treffen van risicobeperkende maatregelen om uiteindelijk tot beheersing van (integrale)veiligheid te kunnen komen.
 • Er dient ten opzichte van ProFhire een actief functionerende communicatiestructuur te zijn, waardoor informatieuitwisseling, beinvloeding en besluitvorming over beveiligingszaken kan plaatsvinden.

Met behulp van onze vakkennis en het ProFhire Beveiliging en Risk Managementsysteem zal de toepassing daarvan binnen uw organisatie een positief uitstralingseffect op de efficiency van uw organisatie als geheel geven. De belangrijkste te verwachten effecten zijn:

 • medewerkers worden zich meer bewust van de risico’s die de eigen organisatie bedreigen
 • maatregelen kunnen meer doeltreffend en efficienter genoemd worden (kostenbeheersing) door een hogere beveiligingsgraad zal de kans op schade en letsel afnemen.

Uitgangspunten van dit systeem zijn:

 • het risico staat centraal, niet de progammatische oplossingen; oplossingen worden gezocht op basis van risicoanalyse
 • risico’s zijn een neveneffect van de (bedrijfs)activiteiten. Beide zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zij moeten daarom steeds in hun samenhang bekeken blijven worden
 • de relatie van de beveiligingsrisico’s met andere bedrijfsrisico’s, zoals: materiele schade, bedrijfsstoringen, aantasting van machines, installaties en processen productveiligheid, milieuaantasting, aansprakelijkheid e.d., blijft van intact
 • beveiliging is het resultaat van het veiligheidsbewustzijn in de hele organisatie. De wijze waarop mensen op alle niveaus hun taken uitvoeren en met elkaar communiceren is bepalend
 • ProFhire gaat ervan uit dat er in de praktijk al veel aan beveiliging wordt gedaan. ProFhire versterkt de ordening en structuur in het denken en activiteiten
 • als een organisatie, zoiets ongrijpbaars als beveiliging goed weet te managen, is ze zeker in staat om productieprocessen goed te laten verlopen.

Werkwijze:
Een risicoanalyse in beveiliging en risk management wordt gestart door het definiëren van een project, het vaststellen van de gewenste bedrijfsdoelen (doelstelbepaling) en het opstellen van een checklist, waarin alleen vragen worden opgenomen, die op het project van toepassing zijn.

De volgende stap bestaat uit:

 • het inventariseren van mogelijke risico’s door middel van gesprekken met het betrokken management, alsmede een rondgang door en over het betreffende object
 • het analyseren van risico’s
 • het analyseren van oorzaken en gevolgen
 • het voorstellen van risicobeperkende maatregelen (proactie en preventie) om risico’s te voorkomen of te minimaliseren
 • het evalueren van risicobeperkende maatregelen door middel van een kosten en batenanalyse

Doel
Waarom moet u een ontruimingsplan oefenen? In het kader van de Arbowet dienen alle betrokkenen in een bedrijf of instelling bij te dragen aan (eigen) gezondheid, veiligheid en welzijn. Bovendien heeft de gemeente de bevoegdheid voorschriften voor het zo snel en adequaat mogelijk alarmeren van bedreigde personen en het tijdig ontruimen vast te stellen. Dit geschiedt in de Gebruiksvoorschriften gebruiker (van een gebouw) en het Inzetplan Brandweer; beide onderwerpen kunnen opgenomen worden in de Gemeentelijke Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening.

Verplichting
U bent wettelijk verplicht om regelmatig ontruimingsoefeningen te houden. Minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening is een goede richtlijn. Niet alleen omdat gemeentelijke voorschriften dat vereisen op grond van de verordening. Daarnaast is het ook belangrijk omdat in een bedrijf of instelling voortdurend mensen vertrekken en nieuwe bijkomen. Veiligheid van alle gebruikers staat voorop.

Oefening
Door het ontruimingsplan te oefenen krijgt u de zekerheid dat iedereen die een taak heeft in het ontruimingsplan deze altijd kan uitvoeren. Een ontruimingsplan mag geen ‘dood document’ zijn, dat in de kast ligt. Het dient getest te (blijven) worden op uitvoerbaarheid, haalbaarheid en doeltreffendheid met het doel in geval van nood zoals bijvoorbeeld brand de kans op slachtoffers te verkleinen.

De oefeningen zelf vormen een toetsing op uitvoering van de taken die voor de diverse deelnemers in het ontruimingsplan zijn vastgelegd.

Evaluatie
De evaluatie van de oefening is erg belangrijk. Tijdens de oefening zijn er een aantal waarnemers aanwezig die op kritieke punten letten. De rapportage van deze waarnemers en hun bevindingen van het personeel levert een bron van informatie op. Deze informatie wordt door ProFhire gebruikt om de BHVorganisatie van uw bedrijf te optimaliseren, zowel op organisatorisch als op het technische vlak.

Meer over bedrijfsnoodplan

In het Bedrijfsnoodplan staan procedures voor alarmering en ontruiming en worden de taken van de Bedrijfshulpverleners, receptie en medewerkers in geval van een calamiteit beschreven. Daarnaast wordt de aanwezigheid van technische voorzieningen (bijvoorbeeld, brandmeldinstallatie, klimaatbeheersing, noodverlichting, communicatiemiddelen) en de blus- en EHBO-middelen beschreven.
Het bedrijfsnoodplan wordt op de totale organisatie en specifieke situaties van uw bedrijf toegesneden, zodat uw organisatie een effectief instrument bezit waarmee zij tijdens een calamiteit eventuele eventuele kwalijke gevolgen tot een minimum kunnen beperken.

In het bedrijfsnoodplan worden de hieronder genoemde hoofdstukken opgenomen en beschreven.

Deze hoofdstukken zijn:

inleiding
begrippen
gebouwen
technische voorzieningen
brandblusvoorzieningen
brandmeld- en alarmeringsvoorzieningen
personeel en organisatie
brandpreventie en veiligheid
instructies met betrekking tot alarmering en taken
alarmeringsschema’s
telefoonnummers
plattegronden
deelplannen

Als deelplan wordt aan het bedrijfsnoodplan toegevoegd:

het ontruimingsplan
het bommeldingsrapport
Deelplan ontruimingsplan

Het ontruimingsplan wordt evenals het bedrijfsnoodplan op uw organisatie en specifieke situaties toegesneden, zodat u een effectief instrument bezit, waarmee u tijdens een calamiteit de aanwezige mensen snel en veilig ontruimd kunnen worden.

In het ontruimingsplan wordt omschreven hoe het gebouw / terrein gecoördineerd ontruimd moet worden, waar de vluchtmogelijkheden zijn en waar zich de verzamelplaatsen bevinden. Bovendien voorziet het plan in een taakverdeling en instructie onder het personeel en aanwezige personen, hetgeen essentieel is voor een efficiënt uitgevoerde ontruiming.
Hiernaast worden aan het ontruimingsplan ontruimingstekeningen toegevoegd waarop ondermeer in kleur de vluchtmogelijkheden, blusmiddelen en handbrandmelders zijn aangegeven door middel van pictogrammen.

Het ontruimingsplan en de ontruimingstekeningen voldoen aan de standaardisatie van de Stichting Brandweeropleiding in Nederland en worden afgestemd met de gemeentelijke brandweer.

Ontruimingstekening

Aan het ontruimingsplan dienen ontruimingstekeningen* te worden toegevoegd waarop onder andere in kleur de vluchtmogelijkheden, blusmiddelen en handmelders zijn aangegeven middels pictogrammen.

Het ontruimingsplan en de ontruimingstekeningen voldoen aan de standaardisatie van de Stichting Brandweeropleiding in Nederland en worden afgestemd met de gemeente brandweer.

De uit te voeren werkzaamheden zijn:

het aanpassen van uw huidige ontruimingstekeningen aan de hand van de inventarisatie binnen uw gebouwen en de gesprekken met de betrokken personen binnen uw organisatie
het in kleur tekenen van de ontruimingstekeningen* op A-3 formaat conform NEN 1414
het leveren van stickers; ‘u bevindt zich hier’.
Tevens hebben wij een ideale en zéér praktische oplossing voor het gebruik van A3-formaat ontruimingstekeningen. De klaplijst is met name geschikt voor gebruik in combinatie met vluchtplankaarten van verschillende afmetingen. Door het gebruik van anti reflex PVC-folie worden hinderlijke spiegelingen voorkomen.

De lijst is uitgevoerd in zilver geanodiseerd aluminium en wordt geleverd in verstek. De klaplijst is leverbaar in zowel A4 als A3 formaat.

*)= Voor het tekenen van de ontruimingstekeningen gaan wij ervan uit, dat wij de huidige situatietekeningen digitaal in AutoCad formaat krijgen aangeleverd. Bij het ontbreken van deze tekeningen wordt een aanvullende offerte gemaakt.

Ontruimingsplan en ontruimingstekeningen

Een ontruimingsplan van gebouwen moet worden opgesteld in het kader van de (model) bouwverordening, art. 6.1.1 en in het kader van de Arbowet, art. 15 en Arbobesluit, art. 2.17.

Ontruimingsoefening

Er bestaat maar één goede manier om te toetsen of uw organisatie in staat is om adequaat te reageren op een noodsituatie. PROFHIRE kan u helpen bij het opzetten van een ontruimingsoefening.

Oefeningen bestaan er in verschillende soorten en maten. Specifiek op uw verzoek wordt er een draaiboek samengesteld. In dit draaiboek wordt vooraf bepaald wat de aard en omvang van de oefening mag zijn.

Meer over ontruimingsplan

Onlangs is hiervoor de NEN 8112 (leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen) voor ontwikkeld. De NEN 8112 is tot stand gekomen op initiatief van een aantal leden uit verschillende normcommissies. De NEN is een nieuwe, snelle vorm van afspraken vastleggen.

Verantwoordelijkheden en taken van hulpverlenende functionarissen worden nauwkeurig beschreven. ProFhire produceert uw ontruimingsplan conform deze NEN norm, zodat u voldoet aan de vigerende regelgeving.

Meer over ontruimingstekeningen

In het ontruimingsplan wordt omschreven hoe het gebouw gecoördineerd ontruimd moeten worden, waar de verzamelplaatsen zijn en waar zich de vluchtmogelijkheden bevinden. Bovendien voorziet het plan in een taakverdeling en instructie onder het personeel en overige aanwezigen, hetgeen essentieel is voor een efficiënt uitgevoerde ontruiming.

Hiernaast behoren aan het ontruimingsplan ontruimingstekeningen toegevoegd te worden waarop onder andere in kleur de vluchtmogelijkheden, blusmiddelen en handmelders zijn aangegeven middels pictogrammen.
Het ontruimingsplan en de ontruimingstekeningen dienen te voldoen aan de vigerende richtlijnen NEN 8112 en NEN 1414 en behoren te worden afgestemd met de gemeentelijke brandweer.

De uit te voeren werkzaamheden zijn:
1. het schrijven van het (concept)ontruimingsplan aan de hand van de inventarisatie van de huidige situatie binnen in uw bedrijf en de gesprekken met de betrokken personen binnen uw organisatie
2. het in kleur tekenen van de (concept)ontruimingstekeningen op A-3 formaat(per verdieping 4 tekeningen, 360 graden projectie)
3. het bespreken van het (concept)ontruimingsplan binnen uw organisatie
4. het aanpassen van het concept naar de definitieve ontruimingsplan
5. het ontruimingsplan bespreken en evt. laten beoordelen door de brandweer
6. het presenteren van het ontruimingsplan, ter implementatie van het ontruimingsplan binnen uw organisatie.

Voor het tekenen van de ontruimingstekeningen gaan wij ervan uit, dat wij de huidige situatietekeningen van u digitaal in AutoCad formaat krijgen aangeleverd. Bij het ontbreken van deze tekeningen wordt een aanvullende offerte gemaakt.

Meer over ontruimingsoefening

Doel
Waarom moet u een ontruimingsplan oefenen? In het kader van de Arbowet dienen alle betrokkenen in een bedrijf of instelling bij te dragen aan (eigen) gezondheid, veiligheid en welzijn. Bovendien heeft de gemeente de bevoegdheid voorschriften voor het zo snel en adequaat mogelijk alarmeren van bedreigde personen en het tijdig ontruimen vast te stellen. Dit geschiedt in de Gebruiksvoorschriften gebruiker (van een gebouw) en het Inzetplan Brandweer; beide onderwerpen kunnen opgenomen worden in de Gemeentelijke Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening.

Verplichting
U bent wettelijk verplicht om regelmatig ontruimingsoefeningen te houden. Minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening is een goede richtlijn. Niet alleen omdat gemeentelijke voorschriften dat vereisen op grond van de verordening. Daarnaast is het ook belangrijk omdat in een bedrijf of instelling voortdurend mensen vertrekken en nieuwe bijkomen. Veiligheid van alle gebruikers staat voorop.

Oefening
Door het ontruimingsplan te oefenen krijgt u de zekerheid dat iedereen die een taak heeft in het ontruimingsplan deze altijd kan uitvoeren. Een ontruimingsplan mag geen ‘dood document’ zijn, dat in de kast ligt. Het dient getest te (blijven) worden op uitvoerbaarheid, haalbaarheid en doeltreffendheid met het doel in geval van nood zoals bijvoorbeeld brand de kans op slachtoffers te verkleinen.

De oefeningen zelf vormen een toetsing op uitvoering van de taken die voor de diverse deelnemers in het ontruimingsplan zijn vastgelegd.

Evaluatie
De evaluatie van de oefening is erg belangrijk. Tijdens de oefening zijn er een aantal waarnemers aanwezig die op kritieke punten letten. De rapportage van deze waarnemers en hun bevindingen van het personeel levert een bron van informatie op. Deze informatie wordt door ProFhire gebruikt om de BHV organisatie van uw bedrijf te optimaliseren, zowel op organisatorisch als op het technische vlak.