Opleidingen

Bedrijfshulpverlening

Bij bedrijfshulpverlening (BHV) geven werknemers hulp bij onveilige situaties in het bedrijf. Een bhv’er weet bijvoorbeeld hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen. Of hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet geven. Zo zorgt hij ervoor dat werknemers en bezoekers geen of zo weinig mogelijk verwondingen en schade oplopen.

Basisopleiding BHV

De cursus voldoet aan de opleidingseisen die gesteld zijn door het Ministerie en zijn afgestemd op bedrijfsspecifieke situaties. In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is vastgelegd dat werkgevers maatregelen moeten nemen om direct nadelige gevolgen bij ongevallen of brand zoveel mogelijk te voorkomen.

Het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) heeft hiervoor een opleiding ontwikkeld op basis van de opleidingseisen, vastgesteld door het Ministerie. In alle bedrijven en inrichtingen moet de werkgever voorzieningen treffen voor het uitvoeren van de volgende BHV-taken.

De taak van de bedrijfshulpverlener bestaat in ieder geval uit:

 • levensreddend handelen en het toepassen van reanimatie
 • het bestrijden van brand
 • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van werknemers (ontruiming)
 • communicatie en afstemming met externe hulpverlenende instanties

De BHV-taken kunnen uitsluitend naar behoren uitgevoerd worden met voldoende opleiding. ProFhire organiseert de BHV cursus met gediplomeerde en ervaren EHBO- en brandweerdocenten. De cursus wordt gegeven op een manier die overeenkomt met de werkelijkheid.

De cursus BHV leidt op voor het NIBHVexamen, dat bestaat uit de onderdelen:

 • levensreddend handelend
 • brandbestrijding en ontruiming

Na het met goed gevolg afgelegde examen wordt een landelijk erkend diploma ontvangen van het NIBHV. De opleiding duurt ten minste zestien uur. De cursustijd kan op verschillende manieren worden ingedeeld, bijvoorbeeld in twee hele dagen of in vier halve dagen.

Acht uur: Eerste Hulp
Acht uur: Brandbestrijding en ontruiming

Herhalingsopleiding BHV

Voor het op peil houden van de kennis op het gebied van BHV wordt een jaarlijkse herhalingscursus (acht uur) voorgeschreven. Na het in voldoende mate deelnemen aan de herhalingsdag ontvangt de cursist een NIBHV certificaat herhaling BHV.

Ploegleider BHV

Een ploegleider geeft leiding aan een inzet van meerdere bedrijfshulpverleners. Hij zorgt ervoor dat zijn ploeg geoefend wordt en blijft. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg horen ook tot zijn takenpakket. In de opleiding ploegleider komen al deze facetten aan bod.

De ploegleider moet niet alleen beschikken over specifieke kennis. Om alle taken goed te kunnen uitvoeren zal de ploegleider ook moeten beschikken over een aantal vaardigheden. Daarom zal er tijdens de cursus een ruime plaats zijn ingeruimd voor de training van deze vaardigheden.

De opleiding duurt twee hele dagen (niet aaneengesloten). In de periode tussen de twee lesdagen dient de cursist een opdracht uit te werken.

Daar opvolgend biedt ProFhire herhalingsdagen aan voor ploegleiders waarop u uw vaardigheden als ploegleider op peil kunt houden en verder kunt ontwikkelen.

Hoofd BHV

De Coördinator bedrijfshulpverlening houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV. Hij geeft uitvoering aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. In sommige bedrijven wordt de functie gecombineerd met die van Ploegleider.

Hij/zij vertaalt het beleid in concrete maatregelen, dat wil zeggen opzetten en beheren van de BHV-organisatie. Zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners. Communiceren met werkgever en medewerkers en met externen zoals de professionele hulpverleningsdiensten.

De opleiding duurt drie dagen, waarvan twee dagen aaneengesloten en een dag na een periode van ongeveer zestien weken ( minimaal tien weken). In de tussenliggende periode moet de cursist een opdracht uitwerken: het opstellen van een stappenplan om te komen tot een BHV-organisatie voor de eigen werksituatie.

Op de laatste cursusdag moet het plan worden gepresenteerd en wordt het schriftelijk examen afgelegd.

Opleiding EHBO/Reanimatie en gebruik AED

De opleiding EHBO/Reanimatie is met name geschikt voor bedrijven, die meer deskundigheid in huis willen hebben voor het verlenen van Eerste Hulp Bij Ongevallen. Eerste hulp is die hulp die -in afwachting van deskundige hulp- op verantwoorde wijze door een leek kan worden verleend bij een plotseling optredende stoornis in de gezondheidstoestand van een medemens.

De cursisten worden opgeleid voor het (enige) door de overheid erkende EHBO-diploma met de aantekening reanimatie, volgens laatste de eisen van Het Oranje Kruis, door een docent EHBO en een arts, met assistentie van een LOTUS-slachtoffer. De examens worden afgenomen door een door Het Oranje Kruis aan te wijzen examencommissie.

Doel
Het doel van deze cursus is om deelnemers te trainen om adequaat en op verantwoorde wijze eerste hulp te verlenen door te leren:
– wat wel en wat niet te doen bij een bepaald ongeval
– op welke wijze bepaalde handelingen te verrichten.

Aantal deelnemers
Om didactische redenen wordt per cursus een maximaal aantal van 12 deelnemers gesteld.

Cursusinhoud
De opleiding is opgebouwd uit de volgende programma onderwerpen:
– de belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp en het menselijk lichaam
– beoordelen vitale functies en het uitvoeren van de levensreddende handelingen
– theorie en praktijk van eerste hulp bij uitwendige wonden, botbreuken, kneuzing/verstuiking ernstige uitwendige bloedingen, shock, brandwonden
– koude- en warmteletsels, vergiftigingen en elektriciteitsongevallen.

Herhaling
Het eenheidsdiploma van ‘Het Oranje Kruis’ is twee jaar geldig. ‘Het Oranje Kruis’ eist voor het op peil houden van de kennis en vaardigheden dat herhalingslessen worden gevolgd.

Verplichte uren voor herhaling is 16 uur per jaar. Na het volgen van de herhalingslessen wordt het diploma na 2 jaar automatisch verlengd.

ProFhire kan voor u de administratie van de gevolgde herhalingsuren bijhouden middels een beheercontract, zodat de geldigheid van het diploma door ProFhire wordt bewaakt. Hierbij zullen wij u jaarlijks informeren over de te volgen herhalingslessen.

Maatwerk
De opleiding EHBO/Reanimatie kan speciaal voor uw bedrijf worden verzorgd. Het voordeel hiervan is dat tijdens de opleiding aandacht kan worden besteed aan bedrijfsspecifieke situaties. De cursusdata kunnen uiteraard in overleg worden vastgesteld.

Duur van de cursus
De EHBO-opleiding duurt minimaal 28 uur inclusief de reanimatie.
Naar wens kan de opleiding worden aangevuld met de aantekening Verbandleer. Duur van de opleiding is 6 uur. Examen is hiervoor niet verplicht.

Aantal deelnemers
Minimaal 8 personen. Maximaal 12 personen.

Opleiding Kinder EHBO

De opleiding Kinder-EHBO wordt verzorgd voor iedereen die met kinderen in zijn werksituatie of omgeving te maken heeft. Belangrijk voor ouders, leerkrachten en leidsters in een kinderdagverblijf op opvang.

Te behandelen onderwerpen zijn;
– verslikking
– kinderen met epilepsie
– astma
– allergie
– koortsstuip
– PBLS (reanimatie bij kinderen).

Daarnaast kunnen wij specifiek onderdelen afgestemd op uw behoefte verzorgen.

Docenten Kinder-EHBO zijn docenten uit de praktijk met als achtergrond; ambulanceverpleegkundige of spoedeisende hulp. Allen hebben een didactische opleiding tot bevoegd instructeur Kinder-EHBO gevolgd en zijn gecertificeerd conform eisen NRR, NIBHV en Oranje Kruis.

Aantal deelnemers
Minimaal 8 personen. Maximaal 12 personen.

EHBO / Reanimatie

Eerste Hulp Bij Ongevallen of Eerste Hulp bij Ongelukken (EHBO), tegenwoordig bekend onder de naam Eerstehulpverlening en onder de naam Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers, is hulp die door leken geboden kan worden in afwachting van professionele eerstehulpverleners, zoals de ambulancezorgverlening.

EHBO wordt verleend in elke situatie waar (levensbedreigende) letsels en stoornissen zijn opgetreden, maar ook kleinere letsels kunnen door EHBO’ers worden behandeld.

Beheerder brandmeldinstallatie

De beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654. Daarnaast fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken.

In de cursus wordt ingegaan op:

 • beheer van de brandmeldinstallatie
 • periodieke controles
 • onderhoudswerkzaamheden.

De cursus duurt anderhalve dag (niet aaneengesloten). In de periode tussen de lesdagen dient de cursist een aantal opdrachten uit te werken.

Informatie over data, plaats en kosten van de opleidingen is te verkrijgen op aanvraag.

Gebruik automatische externe defibrillator (AED)

Onderzoek heeft uitgewezen dat als er binnen vijf minuten na een circulatiestilstand gedefibrilleerd wordt (door middel van een stroomstoot het normale hartritme terughalen), de slagingskans circa zeventig procent is.

De automatische externe defibrillator (AED) is een speciaal voor leken ontwikkelde ‘elektronische hulpverlener’ die hartritmestoornissen herkent en vervolgens de juiste therapieaanwijzingen geeft.

Een medewerker in uw organisatie die met de AED om kan gaan kan op deze manier een belangrijke rol vervullen, mocht een werknemers, of gasten een hartstilstand krijgen.

Training AED

Het doel van deze training is binnen de Eerste Hulp/BHV organisatie van uw bedrijf de AED te integreren. De opleiding is bestemd voor gediplomeerde BHV/EHBO–ers mét een geldig reanimatiediploma.

De cursus ‘Gebruik AED’ bestaat uit de competentietoets basale reanimatie en de les in het gebruik van de AED. De opleiding en examen staan onder auspiciën van het NIBHV en worden afgenomen door de NRR bevoegde docent.

In een dagdeel (4 uur) leren uw deelnemers, volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad om te gaan met de Automatische Externe Defibrillator. Bij goed gevolg ontvangen de deelnemers het Certificaat Bediener AED van het NIBHV.

Herhalingstraining AED

De herhalingstraining is bestemd voor een ieder die in het bezit is van een geldig certificaat Gebruik AED. Het doel van de herhaling is het opfrissen en uitbreiden van de kennis en vaardigheden.

Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig certificaat Gebruik AED. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij in een normale fysieke en psychische conditie verkeert om de praktische vaardigheden te kunnen uitvoeren.

De opleiding wordt gegeven conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV).

Tijdsduur van de herhaling AED is 1 dagdeel (4 uur), inclusief praktijktoets.
Bij goed gevolg ontvangen de deelnemers het Herhalingscertificaat Bediener AED van het NIBHV.

Om didactische redenen geldt een maximum aantal van 12 deelnemers per training.
Te behandelen onderwerpen zijn;
– verslikking
– kinderen met epilepsie
– astma
– allergie
– koortsstuip
– PBLS (reanimatie bij kinderen).

Daarnaast kunnen wij specifiek onderdelen afgestemd op uw behoefte verzorgen.

Docenten Kinder-EHBO zijn docenten uit de praktijk met als achtergrond; ambulanceverpleegkundige of spoedeisende hulp. Allen hebben een didactische opleiding tot bevoegd instructeur Kinder-EHBO gevolgd en zijn gecertificeerd conform eisen NRR, NIBHV en Oranje Kruis.

Aantal deelnemers
Minimaal 8 personen. Maximaal 12 personen.

Kleine blusmiddelen

In deze cursus wordt ingegaan op de manieren waarop u, als niet-deskundige, met de kleine blusmiddelen een beginnende brand kunt blussen. In de praktijk is namelijk gebleken dat 40% van de beginnende branden met kleine blusmiddelen kan worden geblust.

Lees meer over de cursus

In de cursus komen allereerst de regels die gelden bij het optreden na de ontdekking van brand aan de orde. Vervolgens wordt aandacht besteed aan het verschijnsel brand; wat is brand, hoe ontstaat het en hoe is het te blussen. Daarna wordt ingegaan op het blussen van een beginnende brand met kleine blusmiddelen.

Het doel van deze cursus is, niet-deskundigen trainen en voorbereiden op hun taken, namelijk het veilig kunnen werken met de kleine blusmiddelen.

Om didactische redenen wordt per cursus een maximaal aantal van 16 deelnemers gesteld.

De opleiding is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
• geven van een melding intern – extern
• kennis van de soorten brand en de indeling in brandklasse
• inzicht in de werking van de blusstoffen
• inzicht in de werking van de kleine blusmiddelen
• het kunnen verrichten van blussingen met de kleine blusmiddelen

Om de kennis en vaardigheden op peil te houden, is herhaling vereist. Wij zullen u jaarlijks informeren over het tijdstip van herhaling voor de betreffende cursisten.

De inhoud van de opleiding kleine blusmiddelen wordt afgestemd op uw bedrijfssituatie. Een van onze trainers zal uw bedrijf bezoeken voor een voorgesprek en een rondgang, waarbij eventueel foto’s worden gemaakt. Deze bedrijfsspecifieke informatie wordt als basis gebruikt voor de invulling van het opleidingsprogramma. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

ProFhire biedt tevens de mogelijkheid tot certificering “gebruik kleine blusmiddelen” . Het examen bestaat uit een praktijkdeel blussen van een beginnende brand. Het certificaat is één jaar geldig. Kandidaten die aan dit onderdeel hebben deelgenomen en dat met een voldoende hebben afgerond, ontvangen een certificaat van het NIBHV.

Deze opleiding duurt 3 uur. Bij maatwerk kan de verspreiding van de uren naar wens plaatsvinden.

Brandweer

Gerard J. van Gelder, directeur van ProFhire Nederland B.V. heeft deelgenomen in verschillende werkgroepen van NIFV (voorheen NIBRA) voor het ontwikkelen van lesstof voor de brandweer: Modulen Flashover & Backdraft, Overdrukventilatie en Brandverloop.

ProFhire Nederland B.V. verzorgt al jaren opleidingen, oefeningen en trainingen voor bedrijfsbrandweren van diverse bedrijven.

Wij verzorgen voor de brandweer onder andere de volgende trainingen:

 • Opleiding hittetraining
 • Levensreddende handelingen
 • Brandverloop
 • Overdrukventilatie
 • GRSTV

Bedrijfsbrandweren die geïnteresseerd zijn in een oefening/training op onze veelzijdige (en met hout gestookte) locatie te Velsen kunnen met ons contact opnemen.