Skip to main content

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Risicomanagement

Elke werkgever is verplicht om een RI&E (Risico Inventarisatie en -Evaluatie) te hebben. Een RI&E brengt de risico’s en hun grootte/impact in kaart. Het belangrijkste doel van deze risicoanalyse is het zichtbaar en beheersbaar maken van factoren die een beoogd veiligheidsniveau in de weg kunnen staan. Het is namelijk de bedoeling dat een RI&E de basis vormt voor een plan van aanpak om het veiligheidsniveau in een organisatie te verhogen en te waarborgen. De nadruk ligt niet op de technische oplossingen, maar op de vraag hoe er tot een verantwoorde risicodiagnose gekomen kan worden en vervolgens tot een goed afgestemd integraal beveiligingsplan.

ProFhire heeft hiervoor het ProFhire Beveiligings- en Risicomanagement-systeem ontwikkeld die is afgeleid van het Integraal Risico Inventarisatie Systeem (IRIS). Via dit systeem kunnen wij niet alleen de verschillende risico’s qua ernst tegen elkaar afwegen, maar zijn wij ook instaat de “anatomie” met bijbehorende potentiële oorzaken en gevolgen van de risico’s te doorzien. Hierbij besteden wij uiteraard aandacht aan de “menselijke factor” die zo vaak de effectiviteit van alle uitgedachte maatregelen bepaalt.

Neem nu contact met ons op

Effecten

Behalve dat iedereen met personeel verplicht is om een RI&E op te (laten) stellen, is het ook voor de bedrijfsvoering van belang om de risico’s in kaart te brengen.

Medewerkers zullen zich meer bewust zijn van de risico’s die de eigen organisatie bedreigen, waardoor zij bewustwording creëren in hun dagelijks handelen en door deze hogere bewustwording en beveiligingsgraad zal de kans op schade en letsel afnemen.

Met een RI&E wordt een basis gelegd om risico’s aan te pakken en te verkleinen. De beheersing van veiligheid door bestrijding of sanering is relatief duur, terwijl voor menig risico maatregelen getroffen kunnen worden om het risico te voorkomen of te minimaliseren. Voorkomen is beter dan genezen!

ProFhire meent dat een goede basis met betrekking tot integrale veiligheid zorgt voor een verbetering in de management van de productieprocessen. Risico’s zijn een neveneffect van de (bedrijfs)activiteiten. Beide zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en moeten daarom steeds in hun samenhang bekeken blijven worden. De relatie van de samenhang van beveiligingsrisico’s met andere bedrijfsrisico’s, zoals: materiële schade, bedrijfsstoringen, aantasting van machines, installaties en processen productveiligheid, milieuaantasting, aansprakelijkheid e.d. wordt door ons daarom met name benadrukt.

Werkwijze

Geen enkele risicoanalyse is hetzelfde. Logisch, want geen enkele organisatie is hetzelfde. Toch is er een bepaalde standaard werkwijze waar ProFhire zich aan houdt wanneer haar professionals een RI&E opstellen. Grofweg kunnen de volgende stappen worden onderscheiden:

  • Het inventariseren van mogelijke risico’s door middel van gesprekken met het betrokken management, alsmede een rondgang door en over het betreffende object;
  • Het analyseren van risico’s;
  • Het analyseren van oorzaken van deze risico’s;
  • Het analyseren van de mogelijke gevolgen van deze risico’s;
  • Het voorstellen van risicobeperkende maatregelen (proactie en preventie) om risico’s te voorkomen en/of te minimaliseren;
  • Het evalueren van risicobeperkende maatregelen.

Uiteraard zal de opdrachtgever altijd worden geconsulteerd om akkoord en/of feedback te geven betreffende de opgestelde plannen en documenten. Wij zijn pas tevreden als u dat bent!